24210 95638 - 95095
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2015
15 Απρ 2015

Από τoν  ΑΓΡΟΤΙΚO ΣΥΝEΤΑΙΡΙΣΜΟ ΒΟΛΟΥ ανακοινώνεται ότι μαζί με την Ενιαία Δήλωση φέτος θα συμπληρωθεί και αίτηση της εξισωτικής αποζημίωσης

Οι προϋποθέσεις ένταξης των παραγωγών στο πρόγραμμα είναι οι κάτωθι:

 1. Να είναι γεωργοί και αρχηγοί εκμετάλλευσης
 2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι στις περιοχές αυτές.
 3. Να κατέχουν και να αξιοποιούν με αυτοαπασχόληση έκταση τουλάχιστον 2 εκταρίων (20 στρεμμάτων).
 4. Να μετακινούν για τουλάχιστον 5 μήνες τα ζώα τους (αιγοπρόβατα –βοοειδή μεγέθους τουλάχιστον 5 Μονάδες Μεγάλων Ζώων) σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
 5. Να είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών (γενημμένοι 1/1/1948- 1/1/1997)
 6. Τα συνολικά οικογενειακά εξωγεωργικά εισοδήματα να μην υπερβαίνουν το 150% του εισοδήματος αναφοράς (εισόδημα αναφοράς:15.000 €) ήτοι 22.500 €.
 7. Να μην απασχολούνται πάνω από 140 ημέρες σε εξωγεωργικούς τομείς . Εξαίρεση αποτελούν αλιεργάτες, δασεργάτες, εργάτες γής.
 8. Να μην έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης (ίδιος ή σύζυγος) και να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί ,δηλαδή να είναι ενεργοί γεωργοί.

Τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την υποβολή της δήλωσης είναι τα εξής:

 1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ημερομηνία:15/5/2015 & αριθμό πρωτοκόλλου)
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης
 4. Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1 2015).Σε περίπτωση φιλοξενίας το Ε1 2015 του ιδιοκτήτη του σπιτιού που φιλοξενείται.
 5. Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος 2015( σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή , υποχρεούται  να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο). Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 6. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:

▪Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων.

▪Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις)

▪Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας κ.λ.π)

αν οι μισθωτές προέρχονται από επιδόματα.

 1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις :i)Αντίγραφο μηχ/κού. δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων& επιτηδ/τιών (Ε3 2015) ii)βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία
 2. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο και από θερινό βοσκότοπο.
 3. Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.
 4. Βεβαίωση ΠΕΙΡΑΙΩΣ ότι είναι διάδοχος γεωργός δικαιούχου πρόωρης σύνταξης και από ποιά ημερομηνία.
 5. Πράσινο Πιστοποιητικό του Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» εφόσον υπάρχει
 6.  Οι Δασεργάτες βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας.