24210 95638 - 95095
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
09 Μαι 2018

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 500KW στις εγκαταστάσεις μας στο Στεφανοβικείο Π.Ε Μαγνησίας με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο XT (Net metering).

Κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψη  τόσο η οικονομική προσφορά των υποψηφίων όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών.

Ως ανάδοχος επιλέχθηκε η εδρεύουσα στην Αθήνα εταιρία με την επωνυμία «ZIKOS ENERGY CONSTRUCTION SINGLE PRIVATE COMPANY» και το διακριτικό τίτλο «ZIKOS ENERGY SMPC», με τιμή προσφοράς 474.561 ευρώ.