24210 95638 - 95095
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
02 Μαι 2018

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας, κατά τη συνεδρίασή του με Νο 7/16.04.2018,  αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων του εργοστασίου ΕΒΟΛ, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου ,με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ  1ον : Λογοδοσία- Έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων Δ.Σ.  χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ  2ον : Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτών  ελεγκτών χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ  3ον : Ανακοίνωση ετήσιας έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ  4ον :Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ  5ον :Απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του  Γ.Διευθυντού και Διευθυντού, καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη  για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017.                 

ΘΕΜΑ 6ον :Έγκριση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του Αγροτικού Συν/σμού και του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για την χρήση 2018.

 ΘΕΜΑ 7ον : Λήψη απόφασης για τον όγκο των προϊόντων αυτούσιων ή μεταποιημένων που πρόκειται να εμπορευθεί ο Αγροτικός Συν/σμός Βόλου, βάσει του άρθρου 8 του Ν4384/2016, για την περίοδο 2018.

ΘΕΜΑ 8ον: Τροποποίηση ύψους συνεταιρικής μερίδας.

ΘΕΜΑ 9ον: Τροποποίηση καταστατικού.

ΘΕΜΑ 10ον: Έγκριση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.

ΘΕΜΑ 11ον: Διαχείριση κερδών της χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 12ον: Επικύρωση Μητρώου Μελών Συν/σμού-Καθορισμός αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού  και Εποπτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 13ον : Ορισμός ορκωτών ελεγκτών  χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 14ον:Διάφορα.

Η Γενική  Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον  στην έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται σε αυτή και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (την Τετάρτη 16/05/2018) και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών  του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

                                                                                                                   Για τον

                                                                                                ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΒΟΛΟΥ

                                                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                       ΝΙΚΗΤΑΣ  ΠΡΙΝΤΖΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : -κ. Γ.Πετρόπουλο, Ορκωτό Ελεγκτή  εταιρείας Grant Thornton